Villkor

LEVERANSVILLKOR

LEVERANSVILLKOR

Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt, emballage, fritt vårt lager.

Leveransdagens pris gäller.

Betalningsvillkor 20 dagar netto

Dröjsmålsränta 11,00%

Anmärkningar på faktura görs senast 8 dagar efter mottagandet.

Frakter enligt offert min 920 kr per sändning

Emballage debiteras för produkter som ej klarar transport utan skydd.

Provintyg (certifikat) debiteras med 150 kr per artikel.

Returer mottages endast efter överenskommelse.

Returavdrag 25 %. Min 300 kr

Allmänna leveransbestämmelser antagna av handelsstålsektionen inom stål- och metallföreningen 2008-06-02.

Se Allmänna leveransbestämmelser med avvikelse betalningsvillkor 20 dagar netto


 

 

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER


Antagna av handelsstålsektionen inom Stål- och Metallföreningen 2008-06-02

Tillämplighet

 1. Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Anbud

 1. Säljarens anbud gäller åtta dagar om annat ej anges, dock med förbehåll för mellanförsäljning. Kostnader för provningar som lämnas efter begäran innefattas i offerten endast om detta är särskilt angivet.

Ordererkännande

 1. Säljarens skriftliga ordererkännande är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs omedelbart.

Toleranser m.m.

 1. För toleranser med avseende på dimension, längd, vikt m.m. liksom säljarens rätt till över och underleverans gäller av branschen allmänt tillämpade normer för respektive varuslag om annat ej angivits. Av säljaren. Uppgivna styckevikter är ungefärliga. Prov är att betrakta som typprov om ej annat avtalats.

Pris

 1. Om annat ej avtalats skall köparen erlägga det pris säljaren på leveransdagen tillämpar på det slags gods avtalet avser.

Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdeskatt.

Emballage, som är erforderligt eller begärs, debiteras särskilt och återtas inte, såvida annat ej avtalats.

Leveransklausuler

 1. Leveransklausuler skall tolkas enligt de vid avtalstillfället gällande INCO-terms, som utfärdats av Internationella Handelskammaren.

Betalning och dröjsmålsränta

 1. Betalningsvillkor 20 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum. Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som medtolv procentenheter överstiger vid varje tidpunkt gällande riksbankens referensränta.

Vid förändring av referensräntan ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande månadsskifte. Betalning innebär inte godkännande av godset eller av fakturering.

Vid förfallen betalning är säljaren berättigad till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse rörandeskulden i enlighet med lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Säkerhet

 1. Uppkommer skälig anledning att anta, att part inte kommer att fullgöra honom åvilande skyldighetenligt parternas avtal, äger motparten rätt att kräva, att godtagbar säkerhet ställs för fullgörandet. Sker detta ej utan oskäligt dröjsmål, äger part som krävt säkerheten skriftligen häva köpet såvitt avser då ej levererat gods.

Avisering om försening

 1. Finner part, att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av godset eller framstår sådan försening som sannolik, skall motparten utan dröjsmål underrättas. Vidare skall den tidpunkt anges då leverans beräknas kunna fullgöras. Vad ovan sagts gäller även i leverans ingående delleveranser.

 

Hävning vid försening

 1. Medför aviserad eller inträffad försening av leverans eller mottagande väsentlig olägenhet, äger den av parterna som ej är ansvarig för förseningen skriftligen häva avtalet. Om förseningen avser endast enstaka gods i leveransen, får hävning endast ske beträffande detta gods och med detsamma förbundet gods.

Avser aviserad eller inträffad försening leverans av gods som är tillverkat efter köparens anvisning och/eller gods av sådant slag som säljaren normalt inte lagerför och köparen insåg eller bort inse detta, äger köparen dock häva endast om förseningen är väsentlig och om köparen kan få leverans av försenat gods från annan än säljaren före av denne aviserad tidpunkt för leverans.

Utnyttjar part ej utan oskäligt dröjsmål sin rätt att häva avtalet, skall i avisering om dröjsmålet angiven tidpunkt för leveransen anses som ny leveranstid.

Hävs avtalet på grund av aviserad eller inträffad försening, har part ej annan rätt till ersättning för skada än vad sägs i punkt 11.

Skadestånd vid försening/hävning

 1. Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om särskild överenskommelse därom träffats.

Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast inom två månader efter det att leveransen rätteligen skulle ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.

Mottagningskontroll

 1. Följesedel skall åtfölja godset.

Köparen skall vid godsets ankomst undersöka detta med efter godsets art och leveranssätt anpassad omsorg innebärande bl.a. att köparen skall avemballera gods, som annars kan skadas. Då godset på grund av emballagets art eller annan orsak ej omedelbart kan bli föremål för undersökning, skall mottagningskontrollen dock omfatta följesedel, antal kolli (förpackningsenheter), varuslagsuppgifter påförpackningen samt utifrån synliga skador.

Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset används, skall mottagningskontroll utföras med efter godsets art anpassad omsorg.

Reklamation vid brist eller skada

 1. Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet med för transporten gällande befordringsbestämmelser. Därjämte skall i förekommande fall säljaren utan dröjsmål underrättas.

Brist eller skada, som är märkbar vid undersökning vid godsets mottagande, skall omgående anmälas till fraktföraren och säljaren. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan dröjsmål efter avemballering.

Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om bristen eller skadans art och omfattning.

Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelser, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund av felet.

Säljarens ansvar för fel i godset

 1. Säljaren skall inom skälig tid i eget val antingen avhjälpa fel i godset eller leverera nytt gods i stället för felaktigt. Säljarens åtagande omfattar dessutom att svara för erforderliga transporter av felaktigt eller utbytt gods, men inte för kostnader på grund av att godset använts.

Underlåter säljaren att inom skälig tid avhjälpa felet eller leverera nytt gods i stället för felaktigt, äger köparen fordra avdrag på köpeskillingen eller, om kvarstående fel är väsentligt, häva köpet såvitt avser felaktigt gods och gods som har samband därmed.

Förutsättning för säljarens ansvar vid fel är att godset hanteras fackmässigt och använts för avsett ändamål.

Fel, som är märkbart vid mottagningskontroll, skall reklameras utan dröjsmål och innan godset använts. I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att det märkts och innan godset använts. Sker inte reklamation enligt ovan, förlorar köparen rätten att framställa anspråk på grund därav. Säljaren ansvarar inte för fel i gods, som köparen inte reklamerat inom tre månader från leveransdagen.

Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen kan inte göra gällande andra påföljder än som ovan angivits och har därutöver ej annan rätt än som anges i första stycket, dvs inte rätt till ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Ej heller äger köparen rätt till ersättning för skada på annan egendom än det försålda godset eller för personskada och förmögenhetsskada i annan utsträckning än vad som gäller enligt tvingande lagstiftning.

Information och service

 1. All information i form av kataloguppgifter eller underrättelser från säljarens personal före eller efter avtalsslutet lämnas utan förbindelse. Säljaren fritar sig sålunda från allt ansvar för levererad varas lämplighet för avsett ändamål, såvida inte garanti härför skriftligen lämnats.

Motsvarande gäller för sådan teknisk service som säljaren kan lämna köparen i fråga om användningen av varan efter leverans.

Befrielsegrunder

 1. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet slutits och avsevärt försvårar dess fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, terrorhandling, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna punkt.

Det åligger part, som önskar åberopa sådan omständighet, som avses ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande försvårats av omständighet som ovan nämnts.

Tillämplig rätt

 1. Svensk lag skall tillämpas, dock med undantag av privaträttsliga lagvalsregler och lagen (1987:822) om internationella köp.

Tvist

 1. Tvister i anledning av avtalet, ändringar av och tillägg till avtalet och alla därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt svensk lag om skiljemän. Oavsett vad ovan sagts äger part dock hos allmän domstol anhängiggöra talan beträffande ostridig förfallen fordran.